مشکل پیش آمده را بیان کنید تا در اسرع وقت آن را حل کنیم